Congratulations to our Graduate Student Award recipients for 2021-22:

  • Nicolas Bufaliza – Pickett Graduate Fellowship;
  • Liwei Cheng – Daniels Fellowship;
  • Ashish Kumar – PhD 1st-year Fellowship;
  • Yanhua Liu – Chevron Fellowship and Meng Ersheng Scholarship;
  • Joe Mjehovich – Chevron Fellowship;
  • Hannah Verboncoeur – PhD 1st-year Fellowship.